Alışveriş Sepeti

Alışveriş Sepetiniz Boş

Ürün Grupları
Markalar
Detaylı Listeleme

Yayınevi :

Yazar :

Ebat :

Kampanyalı Ürün

İslamın Işığında Günün Meseleleri H.Karaman 2.EL

2. Hamur İthal kağıt, 1.084 Sayfa, 2.EL

Kdv Dahil : 27,50 TL
En Beğenilen Ürünler
Fetavayı Hindiyye 2.Ha
Mufassal Tarihçei Haya
Hayat ve Hatıratım - R
Taberi Tefsiri 9 Cilt
Dört Mezhebe Göre İsla
Osmanlı İmparatorluğu
Sahihi Müslim Muhtasar
Şamua Elmalılı Hak Din
Temellerin Duruşması A
İhyau Ulumiddin Bedir
Müzekkin Nüfus Eşrefoğ
Kahramanlık Hikayeleri
Ürün Özellikleri - HADİS SAHABE » TAKIM HADİS SETLERİ

Riyazüs Salihin, Diyanet İşleri Başkanlığı

 Ürün Özellikleri : Kuşe kağıt, Lüks termo deri 3 cilt, 1.472 sayfa
 Stok Kodu :
 Yazar : İmam Nevevi
 Yayınevi : Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları
 Ebat : 16.5x24.5
 Kdv Dahil : 70,00 TL
 Stok Durumu : Ürün Stoklarımızda Mevcut 
 Ürünün Ziyaret Sayısı : 1710
Ürüne oy ver : 1 2 3 4 5


       Stoktan kargo ile üç günde teslim

   

  Kitap

:

 Riyazüs Salihin

  Yazar

:

 İmam Nevevi

  Tercüme

:

 Prof. Dr. Emin Özafşar, Prof. Dr. Bünyamin Erul

  Yayınevi

:

 Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları

  Etiket Fiyatı

:

 100 TL kdv dahil

  Gonca Fiyatı

:

 70 TL kdv dahil

  Kağıt - Cilt

:

 Kuşe kağıt, Termo deri, Hard Cover, 3 cilt

  Sayfa - Ebat

:

 1.472 sayfa, 16.5x24.5 cm

  Yayın Yılı

:

 2013

   ISBN

:

 978-975-19-5557-9 

 

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Riyazüs Salihin kitabını incelemektesiniz. 3 Cilt Riyazüs Salihin kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

  

Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı "alak" dan yarattı. Oku ,Senin Rabbin en cömert olandır.Alak 1-2

  

Eksiksiz tüm övgüler; âlemlerin Rabbi olan, hakkı batıldan ayırt ettiren, kitabı indir en Allah'a, salat ve selam da o indir ilen Kur'an'ı bizzat yaşayarak kendi hayatında gösteren, sınır koyma yetkisi kendisine verilen O'nun Rasulüne, ehli beyte ve ashabına olsun. Amin

  

       Riyazüs Salihin Metin ve Çeviri

 

    SUNUŞ

 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

 

İslâmî ilimlerin tedvin ve tasnif dönemlerinden itibaren bugüne kadar hadis sahasında binlerce eser telif edilmiş ve bunların pek çoğu günümüze ulaşarak önemli bir yekûn teşkil etmiştir. Bu eserleri genel olarak temel kaynaklar ve derleme eserler olmak üzere iki sınıfta değerlendirmek mümkündür.

 

Hadis edebiyatının oluşumunda ilmî ve fikrî hareketlerin, kelâmı ve fıkhî gö­rüşlerin oldukça büyük etkisi olmuştur. Bu itibarla hadis kitaplarında inanç, iba­det ve muamelât ile ilgili hadisleri toplamaya ağırlık verilmiştir. Ayrıca hadislerin isnad ve metinleriyle alâkalı teknik bilgiler daima ilgi kaynağı olmuştur. Bu ne­denle erken dönemde yazılan eserlerin çoğunluğu temelde hadis uzmanlarına has özel ilmî mülahazalarla kaleme alınmıştır. Kütüb-i Sitte ( altı hadis kitabı) adıyla meşhur ana hadis kaynakları temel kaynaklar olarak değerlendirilebilir.

 

Hadis edebiyatı içinde sünnetin insan davranışına örnek teşkil edecek nu­munelerini içeren müstakil eserler de bulunmaktadır. Halkın eğitimi, irşadı, ye­tiştirilmesi ve yönlendirilmesi açısından oldukça önemli olan bu eserlerde özel­likle bireysel ve toplumsal hayatın çeşitli alanlarıyla ilgili olan hadisler bir araya getirilmiş ve Müslümanların itikad, ibadet, ahlâk ve muamelat sahasında İs­lâm'ın yüksek umdelerine göre davranmalarını sağlamak hedeflenmiştir, irşad, tebliğ ve davet mahiyetindeki bu eserler arasında İmam Buhârî'nin (256/870) el-Edebü'l-müfred’i, Tirmizi’nin (279/892) Şemaili, Ebu'l-Leys es-Semerkandî'nin (373/983) Tenbihü'l-ğâfilini, Kudâî'nin (454/1062) Şihâbü'l-ahbâr’ı, İbnü'l-Cev-zî'nin (597/1201) Bustânü'l-vâizîn ve Saydü'l-hâtır’ı ile Süyûtî'nin (911/1505)

Tahzirü'l-eykâz'ı sayılabilir. Ayrıca müstakil konulu çeşitli hadis risaleleri, seçkiler, kırk hadisler, mekârim-i ahlâk kitapları da bu cümledendir.

 

Ebû Zekeriyya en-Nevevî'nin (676/1277) İslâm ahlâkını ve âdabını öğretmek maksadıyla derlediği ve 1.900 hadisi on sekiz bölüm hâlinde topladığı Riyâ­zü's-sâlihin adlı eser de tarih boyunca geniş halk kitleleri tarafından büyük ilgi görmüş; iman, ibadet, ahlâk, âdâb ve muamelât konularındaki hadisleri içeren muhalled bir eserdir. Birey ve toplumun ihtiyaçlarına islâm'ın iki ana kaynağı ışığında çözüm üretme yollarını anlatması bakımından insanlar için bir rehber olan bu eser, asırlarca İslâm dünyasında Müslümanların el kitabı olma özelliğini korumuş, bu sebeple olsa gerek Kur'an-ı Kerim'den sonra en çok okunan kitap olduğu ifade edilmiştir. Eserin İslâm dünyasında bu derece revaç bulmasında elbette hem derlenen hadislerin hem de yazarın kişiliğinin, ihlas ve samimiye­tinin rolü büyük olmuştur.

 

Telif edildiği günden beri hem İslâm dünyasında hem de ülkemizde hakkın­da pek çok çalışma yapılan Riyâzü's-sâlihin, Diyanet İşleri Başkanlarından Hasan Hüsnü Erdem ile Müşavere Kurulu Üyesi Kıvâmüddin Burslan tarafından dilimize tercüme edilmiştir. Ahmet Hamdi Akseki, eser için sünnet, hadis ve hadis tarihi­ne ilişkin muhtasar ve faydalı bir mukaddime yazmıştır. Eser, Akseki'nin ifadesiy­le bilhassa vaizlerin elinde sahih ve itimada şayan bir hadis kitabı bulundurmak maksadıyla yayımlanmıştır. Bugüne kadar on yedi baskısı yapılan eserin, zaman içerisinde dilinin nispeten eskimesi nedeniyle yeniden tercümesine ihtiyaç du­yulmuş, elinizdeki çeviri böyle bir ihtiyacın ürünü olarak ortaya çıkmıştır.

 

Bu vesileyle başta Riyazü's-sâlihin'in tercümesini gerçekleştiren Diyanet İşle­ri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. M. Emin ÖZAFŞAR ile Din İşleri Yüksek Kurulu Üye­si Prof. Dr. Bünyamin Erul olmak üzere eserin yayına hazırlanması süreçlerinde emeği geçen Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz Ünal, Din işleri Yük­sek Kurulu Uzmanı Dr. Mahmut Demir, Diyanet işleri Uzmanları Elif Erdem ve Hale Çerçibaşı, Diyanet işleri Uzman Yard. Rukiye Aydoğdu'ya teşekkür ediyor; çevirinin din görevlilerimize, halkımıza kaynak teşkil etmesini, sahih referans­larla buluşmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.

 

Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ

Diyanet İşleri Başkanı

 

 

                    ÖNSÖZ

 

Türkçemizin bilhassa son elli yılda çok hızlı değiştiği herkesin malumudur. O kadar ki, Cumhuriyet döneminde yayımlanan çok kıymetli birçok eser bu­günkü kuşaklar tarafından anlaşılamaz hale gelmiştir. Genç Cumhuriyetin iki klasikleşmiş eseri olan Elmalılı Tefsiri ile Tecrid-i Sarih Tercümesi bunun en ilginç örneklerini oluşturur. Nitekim Elmalılı Tefsiri, sadeleştirilerek iki farklı yayınevi tarafından yayınlanmıştır. Dahası henüz müellifleri hayatta olan bazı eserlerin dahi sadeleştirilmesine ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Bu durum din dilinin kullanıldığı ilahiyat ve Diyanet kaynaklı eserlerde daha fazla karşımıza çıkmak­tadır, işte elinizdeki bu tercüme de böyle bir ihtiyaçtan doğmuştur. Nevevî'nln eseri Riyâzü's-Sâlihîn adlı kitabın Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından daha ev­vel 17 kez baskısı yapılmış ve yayımlanmıştır. Ancak Hasan Hüsnü Erdem ve Kıvamüddin Burslan tarafından çevrilen bu eserin dili de eskimiş ve anlaşılmaz hâle gelmiştir. Bundan birkaç yıl önce   dönemin Diyanet İşleri Başkanı olan Prof. Dr. Ali Bardakoğlu'nun "bu mahfazalı eseri" anlaşılmayan kelimeleri sade­leştirerek yeniden neşredilmesi isteği üzerine hızlı bir sadeleştirme deneme­si yapıldı. Ancak sadeleştirme sonucunda eski her kelimeden sonra parantez içinde bir iki kelime yazmış olmakla eserin anlaşılması şöyle dursun, okunma­sının dahi imkansız hâle geldiği görüldü. Sonra metin ve muhteva sadeleştirilmesi şeklinde ikinci bir deneme yapmaya karar verildi. Bunu yaparken aslında işin sadeleştirmeden daha öte bir şey olduğu görüldü ve eserden günümüz kuşaklarının tam olarak yararlanabilmeleri için onu yeniden, ideal bir çeviri tekniği ve anlaşılır bir dil ile tercümenin çok daha faydalı olacağı düşünüldü ve sonunda elinizdeki bu tercüme ortaya çıktı.

 

Çeviride kullanılan dil, olabildiğince bugün konuşulan dildir.Özellikle günümüz okurları tarafından anlaşılmayacak eski dil yerine daha anlaşılır bir üs­lup tercih edildi. Ancak aslı Arapça veya Farsça olsa bile dilimizde halen çok yaygın olan ve halkımız tarafından yabancı görülmeyen ve kolayca anlaşılan kelime ve kavramları kullanmaktan kaçınılmadı. Zira eski kelimeleri tamamen terk etmek, dili fakirleştireceği gibi, metnin çevirisini karşılamada da yetersiz kalmasına sebep olacaktı.

 

Nevevi 'nin her başlık altında naklettiği âyetler bazen tam olarak verildiği gibi bazen de sadece konuyla ilgili kısım verilmiştir. Bu şekilde yarım verilen âyetlerdeki kesintiler üç noktayla gösterilmiştir. Âyetlerin tercümeleri Diyanet işleri Başkanlığı yayını Kur'ân-ı Kerim mealinden alınmıştır. Hadis metinlerinde geçen âyetler dipnotlarda gösterilmiştir. Âyetlerin kaynak gösterimi "sûre adı, sûre no/âyet no" (Bakara, 2/22) şeklinde düzenlenmiştir.

 

Hadislerin çevirisinde harfî ve lafzî bir tercümeden ziyade, metindeki mana­yı okuyucuya en uygun dil ile aktarmayı esas alan bir yaklaşım tercih edilmiştir. Arapçanın tesiriyle yapılan ağır ve dolambaçlı tercüme yerine, düz ve akıcı bir çeviri yapılmaya çalışılmıştır.

 

Dua ve zikir cümleleri içeren rivayetlerin tercümelerinde bu kısımlar, ezber­leneceği ihtimaliyle yeni harflerle okunuşları ve anlamlarıyla birlikte verilerek italik hâle dönüştürülmüştür.

 

Hadisteki manayı tespit ederken sebeb-i vürûd rivayetlerinin yanı sıra mana ile nakledilen farklı rivayetlerde dikkate alınmıştır. Ayrıca klâsik hadis şerhle­rine, garîbu'l - hadis kitaplarına ve "Hadislerle İslam" kitabındaki çevirilere de başvurulmuştur.

 

Okuyucunun yanlış anlayabileceği yahut konuyla ilgili muhtemel soruları dikkate alınarak bazı hadislerle ilgili açıklayıcı ve yönlendirici kısa dipnotlar dü­şülmüştür. Bu dipnotlarla o hadisin, İslâm'ın temel ilkeleri çerçevesinde doğru anlaşılması amaçlanmıştır. Hadislerin anlaşılmasıyla ilgili metodik araştırmala­ra dayalı olan bu kısa açıklamalar, Hz. Peygamber ve onun sünnetinin daha doğru okunmasına yardımcı olacaktır.

Dört yüze yakın başlıktan (bab) oluşan eser, on yedi ana bölüme ( kitap ) ay­rılmaktadır. Ancak bu bölümlerin birçoğunda sadece birkaç başlık veya hadis yer aldığı için eserde geçen bölüm başlıkları "İçindekiler" kısmında bold olarak göstermekle yetinilmiştir.

 

Nevevî 'nin koymuş olduğu bab başlıklarının bazıları çok uzun, bazı başlıklar­da verilen hükümler ise aslında altındaki âyet ve hadis ile tam uyum arz etme­mektedir. Bir kısmında ise konular tekrarlanmasına rağmen birbirine çok yakın anlam taşıyan başlıklar göze çarpmaktadır. Bu nedenle, kimi bab başlıklarında bazı tasarruflarda bulunuldu. Tekrar gibi duran başlıklar azaltıldı. Uzun olan başlıklar kısaltıldı. Bazı konu başlıklarında içerikleriyle birlikte konu bütünlüğü dikkate alınarak takdim-tehirler yapıldı. Altındaki âyetler ve hadislerle uyumlu olmadığı düşünülen başlıklar ise daha nötr konu başlığı hâline dönüştürüldü.

 

Hadisleri ağırlıklı olarak Buhârî ve Müslim'den ve diğer Sünenlerden nak­leden Nevevî, hadisi naklettikten sonra "müttefekun aleyh" yahut "Ebû Dâvûd ve Tirmizî nakletmiştir" demesine rağmen hangi kaynağı esas aldığını belirtmemektedir. Bazı yerlerde hadis Müslim'de bulunmasına rağmen mesela Buhârî'de; Tirmizî'de bulunmasına rağmen Ebû Dâvûd'da bulunmamaktadır. Zaman zaman metinlerde bazı tasarruflar görüldüğü gibi, mana ile rivayeti an­dıran kimi farklar da göze çarpmaktadır. Hatta muhtelif kaynaklardaki benzer metinlerin birleştirilmesi gibi bazı sorunlar da görülebilmektedir. Bu durum, Nevevî'nin kullanmış olduğu nüshalarla bugün mevcut olan nüshalar arasın­daki farklardan kaynaklanabileceği gibi Nevevî'nin mana ile veya ezberinden nakletmesinden de kaynaklanmış olabilir. Bu tür durumlarda şayet Riyazüs Salihin deki metin ile asıl kaynaktaki metin arasında fark varsa çoğunlukla kay­nak esas alınmıştır. Özellikle lafzî ihtilaflar varsa, bu noktada Müslim rivayetleri tercih edilmiştir. Şayet Nevevî'nin nispet ettiği kaynakta bulunmayan bilgiler söz konusu ise bu hususta not düşülmüştür. Nesâî'nin kaynak gösterildiği bazı rivayetlerin, Kütüb-i Sitte içerisinde yer alan Sünen (Müctebd)'dan değil Sünen-i Kübrâ adlı eserden nakledildiği tespit edilmiş ve oraya atıfta bulunulmuştur.

Esere kullanım kolaylığı sağlaması için Kaynakça eklenmiştir.

 

Prof. Dr. M. Emin ÖZAFŞAR

Prof. Dr. Bünyamin ERUL

 

 

              MUSANNİF VE ESER HAKKINDA

 

Muhiddin Ebû Zekeriyyâ Yahya b. Şeref b. Mürî en-Nevevî el-Hızâmî el-Havrânî eş-Şâfiî (631-676/1233-1277). Hicrî yedinci asrın önde gelen muhaddislerindendir. 631 yılının Muharrem ayında Suriye'nin güneyindeki Neva Kasabası'nda doğdu. Doğduğu yere nispetle daha çok Nevevî ismi ile anıldı. Ticaretle uğraşan bir babanın oğlu olmasına karşın ticarete ilgi duymayan Nevevî, çocukluğunda Kur'an ile meşgul oldu ve ergenlik çağına yakın ha­fızlığını tamamladı. Babası 649 yılında onu Dımaşk'a getirdi. Yaklaşık iki yıl Revâhiyye Medresesi'nde öğrenim gördü. Bu süre zarfında Şafiî fıkhına dair eserlerden et-Tenbîh'in tamamını ve el-Mühezzeb'in ibadetler bölümünün dörtte birini ezberledi.[1]

 

Nevevî, 651 yılında babasıyla birlikte hacca gitti ve bir buçuk ay kadar Medi­ne'de kaldı. Hacdan döndükten sonra ilim ve ibadetle olan meşguliyetini daha da artırdı. Hocalarından hadis, fıkıh, kelam, sarf, nahiv ve lügat alanlarında ol­mak üzere günde on iki ders alıyordu. Bir ara tıp tahsil etmek istediyse de bu alandan hoşlanmadı ve isteğinden vazgeçti.[2]

 

Nevevî, Dımaşk'ta yaklaşık 28 yıl kaldı. Bu zaman zarfında uzun süredir Eyyûbîlerin hâkimiyetinde olan şehir, 658/1260 yılında önce Moğolların, ardından da aynı yıl Memlüklerin eline geçmişti.[3] ilim ve edebiyat bakımından


 

1-Celâlüddîn Ebu'l fadl Abdurrahmân es-Süyûtî, el-Minhâcü's-Sevi fi Tercemeti'l-imam en-Nevevi. tah. Ahmed Şefik Demc, Dâru Ibni Hazm, Beyrut, 1988, 30; M. Yaşar Kandemir, 'Nevevî", DİA, İstanbul, 2007, XXXIII, 45.

2-Alâüddin Ali b. ibrahim b. el-Attâr, Tuhfetü't-Talibin fi Tercemetı'l-imam Muhiddin, thk. Ebû Ubeyde Meşhur b. Hasen es-Selmân, Amman, 2007, 44-46; Ebû Abdullah Şemsüddîn Muhammed ez-Zehebi, Tezkiratul-Huffâz, Dârü'l-Kütübi'l-ilmiyye, Beyrut, t.y., IV, 1470.

3- ibnul-Attâr, Tuhfetut-Tâlibin,47 51, Zehebi, Tezkiratü'l Huffâz, IV, 1470.

4-Cengiz Tomar, "Şam*, DİA, İstanbul, 2010, XXXVIII, 313-314.

 

parlak bir devir olan Eyyûbîler döneminde ilmî açıdan Bağdat'ı geride bırakan Dımaşk ve Kahire, çeşitli bölgelerden birçok ilim adamına ev sahipliği yaptı.[5 Memlükler dönemi de islamî ilimlerin gelişmesi açısından İslam tarihinin en parlak dönem­lerinden biri oldu. Bu esnada Moğol istilasına uğrayan Doğu islam dünyasın­dan ve Haçlı saldırılarına maruz kalan Endülüs'ten çok sayıda ilim adamı yeni kurulmakta olan Memlûk Devleti'ne sığındılar ve böylece Kahire ile Dımaşk iki önemli ilim merkezi hâline geldi.[6 İşte böylesine ilmî canlılığın ve fikrî çeşitliliğin bulunduğu bir ortamda yetişen Nevevî, farklı bölgelerden gelen pek çok hoca­dan ders alma imkânı buldu. Nevevî'nin hocalarından en meşhurları şunlardır:

Fıkıh alanında uzun süre ders aldığı Ebû ibrahim ishâk b. Ahmed b. Osman el-Mağribî (ö. 650), Dımaşk müftüsü Ebû Muhammed Abdurrahman b. Nuh el-Makdisî (ö. 654), Ebû Hafs Ömer b. Es'ad el-irbilî (ö. 675), Ebu'l-Hasen Sellâr b. el-Hasen el-irbilî (ö. 670); fıkıh usûlünde Ebu'l-Feth Ömer b. Bündâr et-Tiflîsî (ö. 672); hadiste yaklaşık on yıl ders aldığı, Müslim ve Buhârî şerhlerini okuduğu Ebû ishâk ibrahim b. isa el-Murâdî el-Endelüsî (ö. 668), Sahîh-i Müslim'in tama­mını dinlediği Ebû ishâk İbrahim b. Ebû Hafs el-Vâsıtî (ö. 662), Zeynüddîn Ebu'l-Bekâ' Hâlid b. Yusuf en-Nablûsî (ö. 663), Ebu'l-Ferec Abdurrahman b. Muham­med b. Ahmed el-Makdisî (ö. 682); lügat, nahiv ve sarfta Fahruddîn el-Mâlikî, Ebu'l-Abbâs Ahmed b. Salim el-Mısrî ve Ebû Abdullah Muhammed b. Abdullah b. Mâlik el-Ceyyânî (ö. 672).[7

Çok sayıda öğrencisi olan Nevevî'nin en meşhur talebeleri kendisine altı yıl talebelik ve hizmet eden, Tuhfetü't-Tâlibîn fi Tercemeti'l-İmam Muhiddin adlı eserinde Nevevî'nin hayatını kaleme alan Alâeddin İbnü'l-Attâr (ö. 724), Tehzibü'l-Kemâl adlı hacimli eserin müellifi Ebu'l-Haccâc Yusuf b. Abdurrahman el-Mizzî (ö. 742), meşhur tarihçi ibn Kesîr'in babası Şihâbüddin Ebû Hafs Ömer b. Kesîr ve Endülüslü hadis hafızı ve Şafiî fakihi ibn Ferah el-İşbilî'dir (ö. 699).[8

 

Eğitim-öğretim faaliyetine ilk olarak Revâhiyye Medresesi'nde hocalarından Ebû İbrahim ishâk b. Ahmed b. Osman el-Mağribî'nin ders halkalarında muîdlik (asistanlık) yaparak başlayan Nevevî, daha sonra çeşitli medreselerde hocalık yap­tı. 665 yılında Eşref iyye Dârulhadisi şeyhi Ebû Şâme el-Makdisî'nin vefatının ardın­dan onun yerine getirilerek on bir yıl boyunca bu medresede hadis dersleri verdi.[9

Nevevî, vefatından kısa bir süre önce Kudüs'ü ziyaret ederek oradan Nevâ'ya geçti. Bu ziyaretin ardından hastalandı. 676 yılında Receb ayının yirmi dördün­de babasının evinde vefat etti ve Nevâ'da defnedildi.[10

 

5-Ramazan Şeşen, "Eyyûbiler". DİA, İstanbul, 1995, XII. 26

6-ismail Yiğit, "Memlükler", DİA, Ankara, 2004, XXIX. 94.

7-Ibnü'l-Attar, Tuhfetut-Talibln, 53-63.

8-Ahmed Abdülaziz Kasım el-Haddâd. el-İmam en-Nevevi ve Eseruhu fi'I Hadis ve Ulûmihi, Mekke 1409

Basılmamış yüksek lisans tezi, 191 -205. 0

9- el-Haddâd, el-lmam en-Nevevi ve eseruhu fil-Hadis ve Ulûmihi 125-126

10-Ibnül-Attar. Tuhfetüt-Tâlibin,43,96-98: Abdülgani ed-Dakr, el-İmam en Nevevi, Dârul-Kalem, Dımaşk, 1994,197-199.

 

Kendisinden birçok kimsenin hadis semâında bulunduğu ve eserlerinden İslâm âleminin çeşitli coğrafyalarındaki insanların faydalandığı imam Nevevî , hadislerin sahihini sakîmini, hadislerdeki bilinmeyen ya da anlamı kapalı keli­meleri, hadislerin sahih manalarını ve hadislerden hüküm çıkarmayı iyi bilen bir hadis hafızı idi. Bununla birlikte Şâfiî fıkhının esaslarını, usûlünü ve furûunu, sahabe ve tabiînin görüşlerini, fakihlerin üzerinde ihtilaf veya icmâ ettikleri hu­susları da oldukça iyi biliyordu.12

 

Nevevî, ömrünü ilme ve ibadete vererek sade bir hayat yaşadı ve hiç evlen­medi. Helâller ve haramlar konusunda son derece titizdi. Aynı titizliği emri bi'l-marûf nehyi ani'l-münker (iyiliği emredip kötülükten sakındırma) hususunda da gösteriyor, doğruyu dile getirmekten hiçbir zaman çekinmiyordu.13 Nite­kim bu hususta Memlûk sultanı I. Baybars'a ve çeşitli yüksek mevki sahiplerine Müslümanların hukukuyla ilgili yazdığı mektuplar meşhurdur.14

 

Başta hadis ve fıkıh alanlarında olmak üzere çok sayıda eser kaleme alan Nevevî'nin, ömrü vefa etmediği için yarım kalan bazı eserleri15 bulunmakla bir­likte tamamladıklarından bir kısmı şunlardır: el-Minhâc fi Şerhi Sahihi Müslim b. Haccac, Riyâzü's-Sâlihîn, el-Ezkâr, et-Takrib ve't-Teysîr li Ma'rifeti Süneni'l-Beşî-ri'n-Nezir, el-Erbaûne'n-Neveviyye, Ravzatü't-Tâlibin ve Umdetü'l-Müttakin, Tashî-hu't-Tenbîh, el-îzâh (fi Menâsiki'l-Hac), et-Tibyân fi Âdâbi Hameleti'l-Kur'ân, Tehzîbü'l-Esmâ ve'l-Lüğat, Bustânü'l-Ârifîn.

  

Riyâzü's-Sâlihîn , yüzyıllardır kütüphanelerimizin vazgeçilmez eserleri ara­sında yer alan Hadis klâsiklerinden biridir. Tam adı Riyâzü's-Sâlihîn nin Hadîsi Seyyidi'l-Mürselîn'dir. Nevevî, eserin sonunda kitabını 24 Ramazan 670 tarihi Pazartesi günü tamamladığı kaydını düşmüştür. O dönemde yani hicrî yedinci asırda islam coğrafyasının Haçlı ve Moğol istilalarına maruz kalması sonucu Müslüman dünyada çeşitli sorunlar baş göstermiştir. Böyle bir durum karşı­sında duyarsız kalamayan Nevevî bu önemli eseri kaleme almıştır. Nitekim o, kitabına yazdığı mukaddimede, kişiyi âhirete hazırlayacak, kendisine iç ve dış dünyasını güzelleştiren edep ve ahlâk ilkelerini kazandıracak, iyi ve güzel ola­na yönlendirip kötü ve çirkin olan davranışlardan uzak tutacak, nefsi terbiye edip ahlâkı güzelleştirecek, kalpleri arındıracak ve bedenin her bir uzvunu gü­nahtan koruyacak sahih hadislerden oluşan derleme bir eser telif edeceğini belirtmiştir.

 

11- Ibnü'l'Attar, Tuhfetü't-Tâlibin, 63.

12- Ibnü'l Attâr, Tuhfetü't-Tâlibin, 63-64.

13-Celâlüddin Abdurrahman b. Ebi Bekr es-Süyûtî, Tabakâtü'l-Huffâz, Dârü'l-Kütübi'-ilmiyye, Beyrut, 1983,

14- Bkz Ibnü'l Attâr, Tuhfetü't-Tâlibin, 98-113

15-Örneğin; et-Telhis Şerhul-Buhâri, el kâz fi Şerhi Süneni Ebi Dâvûd, el-Hulâsa fi Ehâdisi'l Ahkâm, el Mecmu' Şerhu'l-Mühezzeb veet-Tahkik adlı eserleri.

 

Nevevi , Riyâzüs Sâlihin "i hazırlarken gözettiği ilkeleri şöyle sıralamıştır: Meş­hur sahih hadis kitaplarından sahihliği sabit olan hadisleri vermek, her konuya Kur'ân-ı Kerîm'den âyet-i kerîmelerle başlamak, mânâsı kapalı olup şerh edil­meye ihtiyaç duyulan kelimeleri ve ifadeleri açıklamak ve hadislerin kaynakla­rını göstermek. Nevevî, bu ilkelerin ardından, bir hadisin sonunda "müttefekun aleyh"dediğinde onun Buhârî ve Müslim tarafından rivayet edildiğinin anlaşıl­ması gerektiğini kaydetmiştir.

 

Riyazüs Salihin 'deki hadislerin kaynakları araştırıldığında, çoğunlukla Buhârî (ö. 256) ve Müslim'in (ö. 261) Sahîh'leri ile Ebû Dâvûd (ö. 275), Tirmizî (ö. 279), Nesâî16 (ö. 303) ve ibn Mâce'nin (ö. 273) Sünen'leri kullanılmakla bera­ber Mâlik'in (ö. 179) Muvatta'ı, Humeydî'nin (ö. 219) el-Cem' beyne's-Sahîhayn'ı, Ahmed b. Hanbel'in (ö. 241) Müsned'i, Dârimî (ö. 255) ve Dârekutnî'nin (ö. 385) Sünen'leri, İbn Huzeyme'nin (ö. 311) Sahih'i, Hâkim'in (ö. 318) Müstedrek’i ve Beyhakî'nin (ö. 458) es-Sünenü’l-Kübra'sından da az sayıda hadis alındığı gö­rülmektedir.

 

Farklı nüshalarda verilen farklı hadis sayılarından hareketle tekrarlarla bir­likte yaklaşık 1900 hadis ihtiva ettiğini söyleyebileceğimiz Riyâzüs Sâlihîn , 18 bölüm ve 372 bâbdan (alt konu başlıklarından) oluşmaktadır.7 Nevevî, yaşadı­ğı dönemin şartlarını göz önünde bulundurarak tespit ettiği başlıkların altında öncelikle konuyla ilgili âyetleri, ardından da hadisleri sıralamıştır. Tövbe, haya, cenaze, yolculuk âdabı gibi konularda ise âyet ve hadislerden önce ya da sonra âlimlerin konuyla ilgili görüşlerine yer verdiği olmuştur.

 

Nevevî, hadislerin uzun senedlerini vermek yerine sadece sahâbî ravilerinin isimlerini vermeyi tercih etmiş ve her hadisin sonunda aldığı kaynakları zikret­miştir. Bununla birlikte bazı hadislerde lafzın hangi kaynağa ait olduğunu be­lirtmiştir. Ebû Dâvûd veTirmizî'den aldığı hadislerin sonunda onların rivayetle ilgili değerlendirmelerine yer vermiştir. Zaman zaman kendi değerlendirmele­rini de sunmuştur. Hadislerde anlamı kapalı olan ya da bilinmeyen kelime ve ifadelerin bir kısmını açıklamış, bazı uzun rivayetleri kısaltmıştır. Hadisleri lafzen rivayet etmekle birlikte mânâ ile de rivayet etmiştir. Bu tercüme çalışması esnasında hadis metinlerinin asıl kaynakları ile karşılaştırılmasında mânâ ile rivayetin zannedildiği kadar az olmadığı tespit edilmiştir. Bu durum Nevevî 'nin elindeki nüshaların farklılığından ya da daha başka nedenlerden kaynaklan­mış olabilir.

 

Nevevî, bazen bir kelimenin yerine eş anlamlı başka bir sözcüğü kullan­mıştır. Buhârî ve Müslim'i birlikte kaynak gösterdiği hadislerde ise, rivayet lafzı Buhârî'deki metin ile karşılaştırıldığında çeşitli farklılıkların ortaya çıktığı görülmekle beraber, lafzın Müslim'deki metin ile karşılaştırılmasının ardından Nevevî'nin böyle durumlarda genellikle Müslim'in lafızlarını tercih ettiği tespit edilmiştir. Nevevî'nin, Müslim'in Sahih'ine bâb başlıkları koymak ve onu şerh etmek suretiyle eserle yakından ilgilenmesi göz önüne alındığında böyle bir tercihte bulunması oldukça doğaldır.

 

16-Burada zikri geçen eser Nesai’nin Kütüb-i Sitte içerisinde yer alan Sünen-i Suğra (el-Mücteba)’sıdır. Ancak Riyazüs Salihinde Nesai’den kaynak gösterilen bazı rivayetlerde, hadislerin es-Sünen’ül Kübra’dan alındığı tespit edilmiştir.

17- Raşit Küçük, Riyazüs Salihin’, DİA, İstanbul, 2005, XXXV,146

 

Yukarıdaki Nevevî 'nin sahih olan hadisleri derlediğini ifade ettiği belirtil­mişti. Ancak hadislerin sıhhati konusunu tartışan bazı hadisçiler Riyazüs Salihin 'de zayıf rivayetlerin de bulunduğunu söylemektedirler. Abdülfettah Ebû Gudde üç zayıf hadis tespit ettiğini ifade etmiştir.8 Nâsıruddîn el-Elbânî eserde belirlediği 41 zayıf hadisin numaralarını vermiş, ayrıca 15 hadiste kar­şılaştığı çeşitli problemleri dile getirmiştir.19 Şuayb el-Arnaût ise 46 hadisin sened açısından zayıf olduğunu ve başka hiçbir tarîk ile güçlendirilmeleri­nin mümkün olmadığını, bunlar dışında sened yönünden zayıf fakat başka tarîkler ve şâhid hadislerle güçlendirilebilen 51 hadis bulunduğunu belirt­mektedir.20

 

Bir ahlâk ve âdâb kitabı olarak asırlardır Müslümanların elinden düşmeyen Riyâzü's-Sâlihinin çok sayıda yazma nüshası bulunmaktadır. Kitap ilk olarak 1885'te Mekke'de basılmış daha sonra seksenden fazla neşri yapılmıştır. Bun­lardan en önemlileri, Mustafa Muhammed Amâre (Kahire 1375), Rıdvan Muhammed Rıdvan (Kahire 1379), Abdülazîz Rebâh ve Ahmed Yûsuf ed-Dekkâk (Dımaşk 1396), Nâsıruddîn el-Elbânî (Beyrut 1406), Ahmed Râtib Hammûş (Dımaşk-Beyrut 1408/1987), Şuayb el-Arnaût (Beyrut 1407/1987) ve Faruk Hamâ-de (Kahire 1409) tarafından yayınlananlardır.21

 

Riyâzü's-Salihîn üzerine bazı şerh çalışmaları da yapılmıştır. Bunlardan en meşhurları şunlardır:

 

Delilü'l-Fâlihîn li Turuki Riyâzü's-Sâlihîn: Muhammed b. Allan (ö. 1057) tara­fından yazılan bu şerh, Riyâzü's-Salihîn üzerine yapılan ilk şerh çalışmasıdır. Mahmûd Hasan Rebî' tarafından Kahire'de neşredilen eser, ilk olarak sekiz cilt hâlinde 1347/1929'da, ardından dört cilt hâlinde 1385/1966, 1971, 1977 ve 1987 yıllarında basılmıştır.22

 

18-Abdülhayy el-Leknevî, el-Ecvibetü'l-Fâdıle li'l-Es'ileti'l-Aşreti'l-Kâmile, ta'lîk: Abdülfettah Ebû Gudde, Mektebü'l-Matbûâti'l-lslâmiyye, Halep-Beyrut, 1984, 123-124.

19-Ebû Zekeriyyâ Yahya b. Şeref en-Nevevi, Riyâzü's-Sâlihin, thk.Nâsıruddîn el-Elbânî, el-Mektebü'l-lslâmî, Beyrut. 1979, mukaddime.

20-M. Yaşar Kandemir, I. Lütfi Çakan, Raşit Küçük, Riyazüs Sâlihin Peygamberimizden Hayat Ölçüleri. Erkam Yayınları, İstanbul, 1997,1,72-73.

21- Küçük, - Riyâzü's Salihîn ", DİA XXXV, 146.

22 Sami es-Sakkâr, ibn Allan", DİA, İstanbul, 1999, XIX, 307.

 

Şerhu Riyâzüs Sâlihin: Hüseynî Abdülmecîd Hâşim tarafından yazılan bu şerh, daha çok öğrencilere yönelik hazırlanmıştır. İki cilt halinde 1390/1970'te Kahire'de neşredilmiştir.23

 

Nüzhetü'l-Müttakîn Şerhu Riyâzü's-Sâlihin: Mustafa Saîd el-Hın, Mustafa el-Bu-gâ, Muhiddin Mestû, Ali eş-Şürbecî ve Muhammed Emin Lutfî'den oluşan beş kişilik komisyon tarafından hazırlanan kısa bir şerhtir, iki ciltten oluşan eser, ilki 1397/1977'de Beyrut'ta olmak üzere yaklaşık yirmi kez neşredilmiştir.24

Menhelü'l-Vâridîn Şerhu Riyâzi's-Sâlihin: Subhî es-Sâlih tarafından hazırlanan bu eser, her ne kadar şerh adıyla anılsa da hadislerin sağlıklı birer metnini or­taya çıkarmak, bazı kelime ve ifadeleri açıklamak, şahıs ve yer isimlerinin doğ­ru tespitini yapmaktan ibaret titiz bir çalışmadır. Kitabın sonunda ayrıntılı bir fihrist de bulunmaktadır, ilk olarak 1970'te Beyrut'ta basılan bu eserin, daha sonra çok sayıda baskısı yapılmıştır.25 Subhî es-Sâlih kitaba yazdığı mukaddi­mede Riyâzü's-Sâlihîn'in, sahih nebevî metinlerin edebî açıdan incelenmesi hususunda en uygun eser olduğuna dikkat çekmiştir. Nebevî düşünce hazi­nelerine muttali olmak isteyen araştırmacıların bu isteklerini gerçekleştirecek Riyâzü's-Sâlihîn'den başka bir eser olmadığını, onun edebî ve sosyal açılardan, medeniyet açısından kısaca her bakımdan en isabetli kaynak olduğunu ifade etmiştir. Ona göre, Nevevî'nin yaşadığı dönemin ihtiyaçlarına ve beklentilerine karşılık veren bu eser, Hz. Peygamber'den (sav) aktarılan en sahih 1500 hadise ulaşabilmenin en kolay yoludur.26

Riyâzü's-Salihîn - Peygamberimizden Hayat Ölçüleri: M. Yaşar Kandemir, İ. Lütfi Çakan ve Raşit Küçük tarafından Türkçe hazırlanan sekiz ciltlik geniş bir şerh çalışmasıdır. 1997'de istanbul'da basılmıştır. Eserde konu başlıkları kısaltılıp tercüme edilmiş, âyetler kısaca açıklanmış, hadis metinlerinden son­ra Nevevî'ye ait bazı açıklamalar Arapça metinde verilmemekle birlikte şerh sırasında dikkate alınmış, hadislerin sahâbî ravileri ilk geçtikleri yerde hadisin tercümesinden sonra kısaca tanıtılmış, hadislerin Kütüb-i Sitte'den kaynak­ları gösterilmiş, Nevevî'nin göstermediği kaynaklara ise ayrıca atıf yapılmış, tekrar eden hadislerin yerlerine işaret edilmiş ve açıklamalarda Kütüb-i Sitte şerhleri yanında Ali el-Kârî'nin (ö. 1014) Mirkâtü'l-Mefâtih adlı şerhinden de faydalanılmıştır.27

Yukarıda zikri geçen dört eser dışında da Riyâzü's-Salihîn şerhleri bulun­maktadır: Ebû Üsâme Selîm b. îd el-Hilâlî'nin Behcetü'n-Nâzırîn Şerhu Riyâ­zi's-Sâlihin'] (Demmam 1415/1994, Cidde 1422, üçer cilt hâlinde), Abdülkâdir

 

23-Küçük, "Riyâzü's-Salihîn", dia, XXXV, 146.

24-Riyâzü's-Sâlihin – Peygamberimizden Hayat Ölçüleri, I, 75; Küçük, "Riyâzü's-Salihîn" DİA, XXXV, 146.

25- Riyâzü's-Sâlihin Peygamberimizden Hayat Ölçüleri, 1,76-77.

26-Subhî es Salih, Menhelü'l-Vâridîn Şerhu Riyâzi's-Sâlihin, Beyrut, 1970, (mukaddime) 5-12.

27-Bkz. Riyâzü's-Sâlihin - Peygamberimizden Hayat Ölçüleri, I, 8-9.

 

İrfan b. Selîm el-Aşşâ Hassûne ed-Dımaşkî'nin Ravzatü'l-Müttakin Şerhu Riyâ­zi's-Sâlihin'i (Beyrut 1417/1996, dört cilt hâlinde) ve Muhammed b. Salih el-U-seymîn'in Şerhu Riyâzi's-Sâlihîn'i (Kahire 1422/2001, dört cilt hâlinde).28

Riyâzü's-Salihîn üzerine çeşitli ihtisar (kısaltma, özet) çalışmaları da ya­pılmıştır. Yûsuf b. ismail en-Nebhânî'nin (ö. 1350) Buhârî ve Müslim'in müşterek rivayetlerinden yaklaşık 800 hadisi içeren Tehzîbü'n-Nüfûs fî tertî-bi'd-Durûs adlı eseri, Riyâzü's-Sâlihîn’in bilinen ilk muhtasarıdır. İlk olarak 1329/1911'de Kahire'de basılmış, daha sonra Dımaşk ve Beyrut'ta çeşitli bas­kıları yapılmıştır. Bunun haricindeki ihtisar çalışmaları şu şekilde sıralanabi­lir: Salih Ahmed Ruzâ'nın Kutûf min Riyâzi's-Sünne, Dirâse Tahlîliyye li Ehâdîs Muhtâremin Kitabi Riyâzi's-Sâlihîn'i (Dımaşk 1410), Muhammed Abdülhamîd Mirdâd'ın Ithâfü'l-Müslimîn fi Teshili İhtisarı Riyâzi's-Sâlihîn'i (Kahire 1389), Saffet es-Sekka'nın Miftâhu'r-Râhilîn ilâ Riyâzi's-Sâlihin'i (Halep 1391/1971), Muhammed Hayr Muhammed el-Hımsî'nin Muhtasaru Riyâzi's-Sâlihîn'ı (Dı­maşk 1406/1985), Cemâleddin Seyrevân ve Nûreddin Karaali'nin el-Muhtâr min Riyâzi's-Sâlihin"i (1407/1986, üçüncü baskı), Me'mûn Muhammed Saîd es-Sâgarcî'nin es-Sahîhu'l-Muhtâr min Riyâzi's-Sâlihin ve'l-Ezkâr1ı (Dımaşk 1412/1991), Muhammed Adnan Sâlim'in Merâti'u'l-Mü'minîn fî Riyâzi's-Sâlihîn'i (Dımaşk 1416/1995).29

 

Riyâzü's-Sâlihîn'in Türkçeye çok sayıda tercümesi yapılmıştır. Bunlardan ilki Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından birinci cildi 1948 yılında, ikinci cildi 1954 yılında, üçüncü cildi ise 1958 yılında yayınlanan, Hasan Hüsnü Erdem ve Kıvâmüddin Burslan'a ait tercümedir. Eserin en son 2000 yılında 17.baskısı yapıl­mıştır. Bunun dışında günümüze kadar çok sayıda Riyazüs Salihin tercümesi yapılmıştır:

 

Riyâzü's-Salihîn, terc. Mehmed Emre, İstanbul, 1974.

Riyâzüs Salihîn, terc. Salih Uçan, Çelik Yayınevi, İstanbul, t.y.

Riyâzü's Salihîn Tercüme ve Şerhi, terc. İhsan Özkes, Kahraman Yayınları, istanbul, 1991 (altı cilt).

Riyâzü's-Salihîn, terc. A. Fikri Yavuz, Hisar Yayınevi, istanbul, t.y. (üç cilt).

 

Büyük Hadis Kitabı Riyâzü's-Salihîn, terc. Abdulkadir Çiçek, Sağlam Yayınevi, istanbul, t.y.. Mukaddime de dahil olmak üzere başlıklar, âyetler, hadisler, ha­dislerin alındığı kaynakların müellifleri, hadislerin sahâbî ravileri, hadis metin­lerinde geçen çeşitli şahıs, yer, kabile, savaş isimleri ve kavramların açıklandığı

 

28- Küçük, ‘Riyâzü's-Salihîn’ DİA, XXXV, 14,

29-Küçük, Riyazüs salihin. DİA, XXXV, 147 ,

 

 Açıklamalı Tam Riyâzü's-Salihîn Tercümesi, terc. Abdullah Parlıyan, Konya Ki­tapçılık, İstanbul, 2005.

Riyâzü's-Salihîn Tercümesi, terc. ibrahim Serdar, Yusuf Şensoy, Sağlam Yayı­nevi, İstanbul, 2005, 2007 (üç cilt).

Riyâzü's-Salihîn, terc. Abdullah Feyzi Kocaer, Esra Yayınları, İstanbul, 2007, 2011.

Riyâzü's-Salihîn (Tam Metin ve Açıklamalı), terc. Hanifi Akın, Ensar Neşriyat, istanbul, 2008. Şuayb el-Arnaût kontrolünde Abdülaziz Rebâh ve Ahmed Yûsuf ed-Dekkâk tarafından 1991 'de hazırlanan 13. baskı esas alınarak neşredilmiştir. Tercüme ve şerhte ise Elbânî baskısındaki bâb başlıkları esas alınmıştır.

Riyâzü's-Salihîn, terc. Mustafa Kasadar, Şerafettin Şenaslan, Ravza Yayınları, istanbul, 2007 (üç cilt).

Riyâzü's-Salihîn Muhtasar, ( IşıkYayınları, istanbul, 2008.

Riyâzü's-Salihîn Şerhi Nüzhetü'l-Muttakîn, tere. Abdulvehhab Öztürk, Kah­raman Yayınları, İstanbul, 2009 (iki cilt). Mustafa Saîd el-Hın, Mustafa el-Bugâ, Muhiddin Mestû, Ali eş-Şürbecî ve Muhammed Emin Lutfî'den oluşan beş kişi­lik komisyon tarafından hazırlanan şerh esas alınarak tercüme edilmiştir.

Riyâzü's-Salihîn ve Tercümesi - Salihler Bahçesi, tere. Vahdettin İnce, inkılab Yayınları, İstanbul, 2009.

Riyâzü's-Salihîn Tercümesi ve Kelime Anlamı, terc. Ali Kaya, Yasin Yayınevi, 2010 (beş cilt).

Riyâzü's-Salihîn 'de Hadis Sohbetleri, Seyit Avcı, Serhat Yayınları, Konya, 2011. Aslında bir ihtisar çalışması olan bu eserde, âyet ve hadisler tek tek değil, bir bütün hâlinde sohbet şekline getirilerek işlenmiştir. Hadisler bazen metin, ba­zen muhteva olarak verilmiştir.

 

 

     MUSANNİFİN ÖN SÖZÜ

 

Rahman ve Rahîm olan Allah'ın adıyla...

Hamd, bir olan, her şeye egemen olan, aziz ve çok bağışlayan Allah'a mahsustur. O, gerçek kalp ve göz sahiplerine bir hatırlatma, gönül ve akıl sa­hiplerine bir öğüt olarak geceyi gündüz üzerine bürüyendir. Seçtiği kullarını (gaflet) uykusundan uyandıran, onları dünyaya meyletmekten uzaklaştıran, onları murakabe, devamlı tefekkür etme ve öğütlerden ibret alma ile meşgul eden de O'dur.

Onları hep itaatte kalmaya, asıl yurda hazırlanmaya, kendi gazabını celb edecek, cehenneme götürecek işlerden uzak durmaya ve değişen hâller ile zamanlar içinde bu durumlarını muhafaza etmeye kendilerini muvaffak kılan da O'dur.

Hamdlerin en beliği, en pâk ve en kapsamlı olanı ve en bereketlisi ile O'na hamd ediyorum.

Şehâdet ederim ki el-Berr, el-Kerîm, er-Raûf, er-Rahîm olan Allah'tan baş­ka bir mabut yoktur. Yine şehâdet ederim ki efendimiz Hz. Muhammed O'nun kulu, resulü, habîbi ve halîlidir. Dosdoğru yola eriştirecek gerçek hidâyet kay­nağı, kusursuz dinine çağıran davetçi odur.

Allah'ın salât ve selâmı Hz. Muhammed'in, diğer peygamberlerin, onlardan her birinin ehli beytinin ve diğer sâlih kulların üzerine olsun...

Evet, Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: "Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Ben, onlardan bir rızık istemiyorum. Bana ye­dirmelerini de istemiyorum.'" -1  Bu âyet, insanların kulluk için yaratıldıklarını açıkça ifade etmektedir.

 

1-  Zâriyât. 51/56-57.

 

Bu nedenle insanların yaratılış gayelerine önem vermeleri ve zühd yolunu tutarak dünya zevklerinden yüz çevirmeleri ge­rekir. Çünkü dünya geçici bir yurttur, ebedî yaşanacak bir yer değildir. Dün­ya âhirete ulaştıran bir vasıtadır, eğlence yeri değildir. Ayrılık yeridir, sürekli kalınacak bir yer değildir. Bu yüzden dünya ehlinin en akıllıları, Allah'a en iyi kulluk yapanlardır, insanların en akıllıları zühd ve takva sahibi kimselerdir. Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:"Dünya hayatının hâli, ancak gökten, indirdiğimiz bir yağmurun hâli gibidir ki, insanların ve hayvanların yedikle­ri yeryüzü bitkileri onunla yetişip birbirine karışmıştır. Nihayet yeryüzü (o bitkilerle) bütün ziynet ve güzelliklerini alıp süslendiği ve sahipleri de onun üzerine (her türlü tasarrufa) kadir olduklarını sandıkları bir sırada, geceleyin veya güpegündüz ansızın ona emrimiz (afetle) geliverir de, bunları, sanki dün yerinde hiç yokmuş gibi, kökünden yolunmuş bir hâle getiririz. İşte dü­şünen bir toplum için, âyetleri böyle ayrı ayrı açıklıyoruz."[3] Bu manaya gelen daha pek çok âyet vardır.

 

Şu dizelerin sahibi ne güzel söylemiştir:

 

"Şüphesiz Allah'ın zeki ve anlayışlı kulları vardır.

Dünyadan yüz çevirip, fitnelerden sakınmışlardır.

Onlar dünyaya şöyle ibretle bakınca,

Canlılar için kalıcı bir yurt olmadığını anlayınca,

Kabul ettiler ki o, engin bir denizdir.

Salih amellerimiz de gemilerimizdir."

 

Dünyanın hâli, bizim hâlimiz ve yaratılış gayemiz anlattığım üzere oldu­ğundan, mükellef olan herkesin hayırlı insanların ardından gitmesi, akıllı ve basiretli kişilerin yolunu tutması, işaret ettiğim hususlarda hazırlıklı ol­ması ve kendisini uyardığım meselelere önem vermesi gerekir. Bunun için izleyeceği en doğru yol, öncekilerin ve sonrakilerin efendisi ve en saygını olan Peygamberimizden gelen sahih hadislerle edeplenmektir. Allah'ın salât ve selâmı, onun ve diğer peygamberlerin üzerine olsun. Allah Teâla şöyle buyurmuştur:"...İyilik ve takva (Allah'a karşı gelmekten sakınma) üzere yar­dımlasın..."[3] Sahih olarak nakledilen bir hadisinde Resûlullah (sav) şöyle bu­yurmuştur: "Kul, kardeşine yardım ettiği sürece Allah da ona yardım eder"[3] Ayrıca o şöyle demiştir: "Hayra vesile olan kimseye onu yapanınki kadar se­vap verilir- "Doğru bir yola çağıran kimseye, kendisine uyanların sevabı ka­dar sevap verilir. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez."[3]

 

2-Yûnus, 10/24.---

3-Mâide, s/2.

4-M6853 Müslim, Zikir, 38.

5-M4899 Müslim, imare. 1336-

6-M6804 Müslim, İlim.16

 

Yine o, Hz Ali'ye de şöyle demiştir: "Allah'a yemin olsun ki senin aracılığınla Allah'ın bir kişiye hidayet vermesi, senin için, kızıl develere sahip olmandan daha hayırlıdır."7

 

Bütün bu hususlardan dolayı kişiyi âhirete hazırlayacak, iç ve dış dünyası­nı güzelleştiren edep ve ahlâk ilkelerini kendisine kazandıracak, iyi ve güzel olana yönlendirip kötü ve çirkin olan davranışlardan uzak tutacak ve Allah yolunda gidenlere mahsus âdabı -Bu hadisler, zühd hadisleri ve nefsi terbiye edip ahlâkı güzelleştiren, kalpleri arındırıp tedavi eden, bedenin her bir uz­vunu günahtan koruyan, eğrilikleri gideren ve ariflerin maksatlarına ulaştıran diğer hadisleridir- da içeren sahih hadislerden müteşekkil muhtasar bir eser oluşturmaya karar verdim.

 

Bu eserde yalnızca meşhur sahih hadis kitaplarından sahihliği sabit olan hadisleri vermeyi; her konuya Kur'ân-ı Kerîm'den âyeti kerîmelerle başlamayı, not edilmesi veya şerh edilmesi gereken anlamı kapalı olan kelimeleri güzel notlarla açıklamayı gerekli gördüm. Bir hadisin sonunda "müttefekun aleyh" dediysem bu, "onu Buhârî ve Müslim rivayet etmiştir" anlamına gelmektedir.

 

Bu kitap tamamlandığında onun, kendisine uymaya özen gösterenleri ha­yırlara sevk etmesini, kötü ve helak edici her türlü şeyden alıkoymasını dilerim. Bu kitaptan herhangi bir şekilde yararlanan kardeşimin bana, anne ve babama, hocalarıma, diğer sevdiklerime ve bütün Müslümanlara dua etmesini isterim.

 

Güvencim sadece Kerîm olan Allah'adır. İşimi yalnızca O'na havale eder ve yalnızca O'na dayanırım. Allah bana yeter, O ne güzel vekildir. Azîz ve Hakîm olan Allah'ın bahşettiğinden başka kudret ve kuvvet yoktur. ( Riyazüs Salihin kitap, Diyanet İşleri başkanlığı yayınları, diyanet yayınları riyazüs salihin, 3 cilt riyazüs salihin kitabı, diyanet yayınevi hadis kitabı, oku, kitabı, online satın al, yayın, ucuz dini kitap, fiyat, islami kitap satış, onlıne satış, ucuz kitap, internetten satış, yazar, tercümesi, Riyazüs salihin metin ve çeviri, Riyazüs salihin fiyatı , diyanet yayınları riyazüs salihin )

 

7-B2942buhari, Cihad, 102, M6223 Müslim. Fedailüs-sahabe, 34.

 

 KAYNAKLAR

 

Dakr, Abdülgani, el-imam en-Nevevî, Dârü'l-Kalem, Dımaşk, 1994.

Haddâd, Ahmed Abdülaziz Kasım, el-imam en-Nevevi ve Eseruhu fi'l-Hadis ve Ulûmihî, Mekke, 1409, Basılmamış yüksek lisans tezi.

ibnü'l Attâr, Alâüddin Ali b. İbrahim b. el-Attâr, Tuhfem-Tâlibînfî Tercemeti'l-lmâm Muhiddin, thk. Ebû Ubeyde Meşhur b. Hasen es-Selmân, Amman, 2007.

Kandemir, M. Yaşar, "Nevevî", DİA, istanbul, 2007, XXXIII.

Kandemir, M. Yaşar; Çakan, I. Lütfı; Küçük, Raşit, Riyâzü's-Sâlihin- Peygamberimizden Hayat Ölçüleri Erkam Yayınlan, istanbul, 1997.

Küçük, Raşit,"Riyâzü's-Salihîn", DİA, istanbul, 2005, XXXV.

Leknevî, Abdülhayy, el-Fcvibetü'l-Fadıle li'l-Es'ileti'l-Asreti'l-Kûmile, talik: Abdülfettah Ebû Gudde,

Mektebü'l-Matbûâti'l-lslâmiyye, Halep-Beyrut, 1984.

Nevevî, Ebû Zekeriyyâ Yahya b. Şeref, Riyâzü's-Sâlihin, thk. Nâsıruddîn el-Elbânî, el-Mektebü'l-islâmî, Beyrut, 1979.

Sakkâr, Sâmî," İbn Allan", DİA, istanbul, 1999, XIX.

Salih, Subhî, Menhelü'l-Vâridin Şerhu Riyâzi's-Sâlihin, Beyrut, 1970.

Süyûtî, Celâlüddin Abdurrahmân b. Ebi Bekr, Tabakâtü'l-Huffâz, Dâru l-Kütübi'l-ilmiyye, Beyrut, 1983.

el-Minhacü'5-Sevi fi Tercemeti'l-imam en-Nevevi, tah. Ahmed Şefik Deme, Dârü Ibni Hazm, Beyrut, 1988.

Şeşen, Ramazan, "Eyyûbîler", DİA, istanbul, 1995, XII. Tomar, Cengiz, "Şam", DİA, istanbul, 2010, XXXVIII. Yiğit, ismail, "Memlükler", DİA, Ankara, 2004, XXIX.

Zehebî, Ebû Abdullah Şemsuddîn Muhammed, Tezkiratü'l-Huffâz, Dârü'l-Kütübi'l-ilmiyye, Beyrut, t.y..

 

1.CİLT  İÇİNDEKİLER

 

Sunuş

Ön Söz

Musannif ve Eser Hakkında

Musannifin Ön Sözü

İhlâs ve İyi Niyet

Tövbe

Sabır

Doğru Söylemek (Sıdk)

Her An Allah ile Beraber Olma Bilinci (Murakabe)      

Sorumluluk Bilinci (Takva)

Allah'a Kesin İman (Yakîn) ve O'na Dayanmak (Tevekkül )

Dürüst Olmak (istikâmet)

Yaratılıştaki İhtişamı Düşünmek

Hayırlı işlere Koşmak

Allah İçin Çalışmak

Ömrün Sonlarına Doğru Hayır Hasenatı Artırmak       

Hayır Yollarının Çokluğu

ibadette Ölçülü Davranmak

Amellerde Devamlılık

Sünnete ve Âdaba Uymak

Allah'ın Hükmüne Boyun Eğmek

Dinde Yenilik (Bid'at)

İyi veya Kötü Çığır Açmak

Hayra Aracılık, Hidayete Çağrı

İyilikte ve Takvada Yardımlaşmak

Samimiyet (Nasihat)

iyiliği Teşvik, Kötülükle Mücadele Etmek (Emr-i Bi'l-Ma'rûf Nehy-i Ani'l-münker )

İyiliği Emredip Kötülükten Nehyettiği Hâlde Aksini Yapmak           

Emanete Riayet Etmek

Haksızlık (Zulüm)

Müslümanlar Arası Hukuk

Kusurların Örtülmesi

İhtiyaçların Giderilmesi

Aracılık Etmek

İnsanların Arasını Düzeltmek

Yoksullar

Muhtaçları Himaye Etmek

Hanımlara İyi Davranmak

Kocanın, Eşi Üzerindeki Hakları 

Ailenin Geçimini Sağlamak        

Malın En iyisinden infak Etmek

Aile Fertlerine Allah'a İtaat Şuuru Vermek

Komşu Hakkı

Anne Babaya İyilik Etmek, Akrabayı Gözetmek.

Anne Babaya İsyan Etmek ve Akraba ile ilişkiyi Kesmek

Anne Babanın Dostlarına, Yakınlara ve Eşe iyilik Etmek

Ehl-i Beyt'e Saygı Göstermek

Âlimlere, Büyüklere ve Fazilet Ehline Saygı Göstermek

Hayırlı insanları Ziyaret Etmek

Allah İçin Sevmek

Allah'ın Kulunu Sevmesi

 Başkalarına Eziyet Vermemek

İnsanları Yaptıklarına Göre Değerlendirmek, İç Hâllerini Allah'a

Allah'tan Korkmak (Havf)

Allah'tan Yana Ümitvar Olmak (Recâ)

Ümitvar Olmanın Sevabı

Korku ile Ümit Arasında Yaşamak

Allah Korkusuyla Ağlamak

Dünyaya Meyletmemek (Zühd)

Sade Yaşamak

Kanaat ve Tokgözlülük

İstenmeden Verilen Sadakanın Alınması

El Emeğiyle Geçinmek

 

    CİLT 2 İÇİNDEKİLER

 

Cömertlik

Cimrilik

Başkasını Kendine Tercih Etmek (îsâr)

İyilikte Yarışmak

Helâl Kazanıp Helâl Yolda Harcamak

Ölümü Hatırlamak

Kabir Ziyareti

Ölümü Temenni Etmemek

Günahlardan Korunmak ve Şüpheli Şeylerden Sakınmak (Vera')

İnsanlardan Uzaklaşarak Tek Başına Yaşamak (Uzlet)

İyiliklerden Yana Olmak ve Fenalıklardan Kaçınmak

Tevazu ve Şefkat

Kibir ve Gurur

Güzel Ahlâk

Yumuşak Huylu Olmak (Hilm) ve Ölçülü Hareket Etmek (Teenni)

Affedici Olmak

Eziyetlere Katlanmak

Dinî Konularda Hassas Olmak

Yöneten Yönetilen İlişkilerinde Ölçü

Adaletli Yönetici

Yöneticilere İtaatte Ölçü

İdareciliğin İstenmemesi

Yönetimde İstişare ve İşbirliği

İdareciliğin Hırslılara Verilmemesi

Edeb

Haya

Sır Saklamak 

Ahde Vefa ve Sözünde Durmak 

Hayırlı İşleri Sürdürmek 

Güler Yüzlü ve Tatlı Sözlü Olmak 

Anlaşılır Şekilde Konuşmak 

Dinleme Âdabı

Öğüt Vermede Ölçü 

Ağırbaşlılık (Vakar) 

İbadet Yerlerinde Saygılı Davranmak 

Misafir Ağırlamak 

İyi İşleri Müjdelemek 

Yolcunun Vedalaşması 

İstihare ve İstişare 

İbadet Yerlerine Gidiş Geliş Âdabı

İyi İşlere Sağdan Başlamak 

YEMEK ÂDABI

Yemeğe Besmele ile Başlamak, Hamd Ederek Bitirmek 

Yemeğe Kusur Bulmamak 

Nafile Oruç Tutan Kimsenin Yemek Davetine Katılması 

Yemeğe Davet Edilen Kimsenin Yanında Başkalarını da Götürmesi

Sofra Âdabı

Birlikte Meyve Yerken Ölçülü Davranmak

Yemeği Yemek Kabının Kenarından Yemek

Yaslanarak Yememek

Sofra Âdabı

Yemek Yeme

İçeceklerle ilgili Âdâb

Büyük Su Kabının Ağzından Su içmemek

Su Kabına Liflememek

Su İçme Âdabı

Su içilecek Kaplar

GİYİM KUŞAM ÂDABI

Giyim Tarzı

Gömlek Giymek

Giyeceklerin Uzunluğu ve Kısalığı

 

Giyimde Abartıya Kaçmamak

Kişinin Durumuna Uygun Giyinmesi

İpekli Giyinmek

Yırtıcı Hayvanların Derisini Kullanmamak

Yeni Elbise ve Ayakkabı Giyildiğinde Dua Etmek

UYKU ÂDABI

Uykuya, Topluluk içerisinde Oturup Kalkmaya ve Rüyaya Dair

Oturma Âdabı

Topluluk İçinde Oturma Âdabı

Rüya

SELAMLAŞMA ÂDABI

Selâmlaşmak ve Selâmı Yaymak

Selâm Verme Usûlü

Evine Giren Kimsenin Selâm Vermesi

Çocuklara Selâm Vermek

Hanımlarla Selâmlaşmak

Farklı İnanç Kesimleriyle Selamlaşma

Topluluktan Ayrılan Kimsenin Selâm Vermesi

İzin İsteme Âdabı

Aksırma ve Esneme Âdabı

Tokalaşma ve Kucaklaşma Âdabı

HASTA ZİYARETİ

Hasta Ziyareti ve Cenazeyi Kaldırma

Hastalara Dua Etmek

Hasta Yakınlarına Hastanın Durumunu Sormak

Hayatından Ümidini Kesen Kimsenin Duası

Hastanın Hâlinden Şikâyet Etmesi

Ölmek Üzere Olan Kimseye Kelime-i Tevhidi Hatırlatmak

Ölünün Gözünü Kapadıktan Sonra Söylenecek Söz

Ölmek Üzere Olan Hastanın Yanında Söylenebilecek Sözler

Ölen Kimse için Ağlamak

Cenazenin Olumsuz Yönlerini Anlatmamak

Cenaze Namazına Katılmak

Cenaze Namazına Katılanların Çok Olması

Cenaze Namazında Okunacak Dualar

Kabir Başında Öğüt Vermek

Kabir Başında Dua Edip Kur'an Okumak

Ölen için Sadaka Vermek ve Dua Etmek

Ölmüş Kimseleri Hayırla Anmak

Küçük Çocuğu Ölenlere Verilecek Sevap

Helak Edilen Kavimlerin Kalıntılarından ibret Almak

YOLCULUK ÂDABI

Yolculukta Yardımlaşmak

Yolculukta Okunacak Dualar

Yolcunun Duası

Korku Hâlinde Okunacak Dua

Konaklama Esnasında Okunacak Dua

Yolculuktan Dönüş Âdabı

Hanımların Yalnız Başına Yolculuğu

FAZİLETLER

Kur'an-ı Kerim Okumanın Fazileti

Kur'an-ı Kerim'i Sık Okumak ve Unutmamak

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Sesle Okumak

Belirli Sûre ve Âyetleri Okumak

Birlikte Kur'an Okumak

Abdestin Fazileti

Ezanın Fazileti

Namazların Faziletleri

Sabah ve ikindi Namazlarının Fazileti

Cemaatle Namaz İçin Camilere Gitmenin Fazileti

Camide Namazı Beklemenin Fazileti

Cemaatle Namaz Kılmanın Fazileti

Sabah ve Yatsı Namazlarında Camiye Gitmek

Farz Namazlara Devam Etmek

Namazı İlk Safta Kılmanın Fazileti, Safları Tamamlayıp Düzgün Tut

Sünnet Namazların Fazileti

Sabah Namazının Sünneti

Öğle Namazının Sünneti

İkindi Namazının Sünneti

Akşam Namazının Sünneti

Yatsı Namazının Sünnetleri

Cuma Namazının Sünneti 

Sünnet Namazları Evde Kılmak

Vitir Namazı

Kuşluk Namazı

Tahiyyetü'l-Mescid Namazı

Abdest Aldıktan Sonra İki Rekât Namaz Kılmak

Cuma Gününün Fazileti ve Cumaya Hazırlık

Şükür Secdesi

Gece İbadet Etmenin Fazileti

Teravih Namazı

Kadir Gecesini ihya Etmenin Fazileti

Ağız ve Diş Temizliği

Zekâtın Farziyeti ve Fazileti

Ramazan Orucunun Farziyeti ve Fazileti

Ramazan Ayında İyilik Etmek

Şa'ban Ayında Tutulan Oruç

Yeni Ay Görüldüğünde Yapılacak Dua

Sahurun Fazileti

İftarı Geciktirmemek ve İftardan Sonra Yapılacak Dua

Oruçlunun Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Oruç

Bazı Mübarek Aylarda Tutulacak Orucun Fazilet

Zilhiccenin İlk Onunda Tutulan Orucun ve Diğer iyiliklerin Fazileti

Arefe Gününde ve Muharrem'in 9 ve 10. Günlerinde Tutulan Orucun Fazileti

Şevval Ayında Altı Gün Oruç Tutmanın Fazileti

Pazartesi ve Perşembe Günlerinde Oruç Tutmanın Fazileti

Her Aydan Üç Gün Oruç Tutmanın Fazileti

İftar Vermenin Fazileti

İTİKÂF

HACCIN FARZİYETİ VE FAZİLETİ

CİHADIN FAZİLETİ

 

Şehitliğin Fazileti

Köle Azat Etmenin Fazileti

Kölelere iyi Davranmanın Fazileti

Kölelerin Sorumluluklarını Yerine Getirmesi

Fitne ve Karışıklık Zamanlarında ibadet Etmenin Fazileti

Alışverişte ve Ödemelerde Kolaylık Göstermenin Fazileti

 

 

Cilt 3 İçindekiler

 

İLMİN FAZİLETİ

ALLAH'A HAMD VE ŞÜKRETMEK

RESÛLULLAH'A SALAVÂT GETİRMEK

ALLAH'I ANMAK (ZİKİR)

Allah'ı Her Durumda Anmak

Yatarken ve Uyanınca Yapılacak Dua

Zikir Meclislerine Katılmak

Sabah Akşam Allah'ı Zikretmek

Uyumadan Önce Okunacak Dualar

DUANIN FAZİLETİ

Başkasına Gıyabında Dua Etmenin Fazileti

Dua Âdabı

Allah Dostlarının Keramet ve Faziletleri

YASAKLAR

Gıybet

Gıybet Edenleri Dinlememek

Sakıncası Olmayan Gıybet

Laf Taşımamak (Nemime)

İnsanları Gammazlamamak

İkiyüzlülük

Yalan

Yalan Söylenebilecek Yerler 

Bilinçli ve Doğru Konuşma

Yalancı Şahitlik

İnsanlara ve Hayvanlara Lanet Etmemek

Günahkârlığı Telin Etmek

Müslümana Hakaret Etmenin Günahı

Ölülere Sövmemek

İnsanlara Eziyet Etmemek

Kin Gütmemek, ilişkiyi Kesmemek ve

İnsanlara Sırt Çevirmemek

Kıskançlık

Başkalarının Ayıplarını Araştırmamak

Sû-i Zanda Bulunmamak

Müslümanı Küçümsememek

Müslümanın Başına Gelen Plakete Sevinmemek

İnsanların Soylarına Dil Uzatmamak

Hile ve Aldatma

Ahde Vefasızlık

İyilikleri Başa Kakmamak

Böbürlenmemek ve Haddini Aşmamak

Üç Günden Fazla Küs Durmamak

Başkalarının Yanında Birisiyle Gizli Konuşmamak

İşkence Etmemek

Canlıları Yakmamak

Borcunu Ödemeyi Geciktirmemek

Hibeden Vazgeçmek

Yetim Malı Yememek

Faiz (Riba) Yememek

Gösteriş (Riya) Yapmamak

Riyayı Andıran Şeyler

Harama Bakmamak

Nâmahrem Bir Kadınla Başbaşa Kalmamak

Karşı Cinse Benzemeye Çalışmamak

Başka Milletlere Özenmek

Saçları Siyaha Boyamamak

Peruk Takmamak, Dövme Yaptırmamak ve Estetik Amaçla Dişleri Seyrekleştirmemek

Saç ve Sakaldaki Beyaz Kılları Koparmamak

Sağ Elle Taharetlenmemek

Ayakkabı Giyme Âdabı

Yangına Karşı Tedbir Almak

İşleri Zora Koşmamak

Cenazenin Ardından Yas Tutmak

Kâhin, Falcı, Medyum ve Benzerlerine İnanmamak

Canlı Resmi Yapmamak

Hayvanlara Çan Takmamak

Pislik Yemeye Alışmış Hayvana Binmemek

Mescitleri Kirletmemek

Mescit Âdabı

Kötü Kokularla Camiye Gitmemek

Hutbe Dinlerken Oturma Âdabı

Hacılara Benzemek İçin Zilhiccenin Başından İtibaren Kurban Kesinceye Kadar Saçın ve Tırnakların Kesilmem

Yasaklanan Yeminler

Bilerek Yalan Yere Yemin Etmemek     

Yemin Kefareti       

Boş Yere Yapılan Yeminler İçin Kefaretin Olmaması

Alışverişte Yemin Etmemek        

Allah İçin İstemek  

Yöneticilere Hitap Tarzı    

Fasık ve Zalimlere Hitap Tarzı     

Hastalıklara Sövmemek   

Rüzgâra Sövmemek         

Horoza Sövmemek

Yağmurun Yağmasını Başka Sebeplere Bağlamamak

Müslümana Kâfir Dememek       

Kötü ve Çirkin Söz Söylememek

Konuşma Âdabı     

 

Kendi Nefsini Aşağılamamak

Kötü Şeylere İyi İsimler Vermemek

Kadınların Güzelliklerini Başkalarına Anlatmamak     

Dua Üslubu

"Allah ve Falan Kimse Dilerse" Dememek

Yatsıdan Sonra Sohbet Etmemek

Kadının Kocasına Karşı Yükümlülükler

Hanımın, Kocasından İzinsiz Nafile Oruç Tutmaması

İmamdan Evvel Rükû veya Secdeye Gitmemek

Namazda Eli Böğre Koymamak

Yemek Hazırken veya Tuvalet İhtiyacı

Varken Namaza Durmamak

Namazda Göğe Bakmamak

Namazda Sağa Sola Bakınmamak

Kabre Doğru Namaz Kılmamak

Namaz Kılan Kimsenin Önünden Geçmemek

Namaz için Kamet Getirildikten Sonra

Nafile Namaza Başlamamak

Sadece Cuma Gününü Oruçla

Gecesini İbadetle Geçirmemek

Visal Orucu Tutmamak

Kabir Üstüne Oturmamak

Kabirler Üzerine Yapı Yapmamak

Efendisinden Kaçan Kölenin Durumu

Cezalarda Ayrımcılık Yapmama

Topluma Rahatsızlık Veren Şeylerden Sakınmak

Çocuklara Bağış Yaparken Eşit Davranmak

Kadının Yas Tutması

Alışverişle İlgili Bazı Yasaklar

Meşru Olmayan Yerlere Harcama Yapmak

Müslümana Silah Çekmemek

Ezan Okunduktan Sonra Camiden Çıkmamak

İkram Edilen Güzel Kokuyu Geri Çevirmemek

İnsanları Yüzlerine Karşı Övmemek

Karantina

 

 

Büyü

Zarar Görebileceği Yerlere Kur'an'ı Götürmemek

Altın ve Gümüş Kapları Kullanmamak

Erkeklerin Giyimi

Gün Boyunca Susmamak

Başkasını Kendi Babası Kabul Etmemek

Allah ve Peygamber'in Yasaklarını işlememek

Yasakları Çiğneyenin Tövbesi Muhtelif Konularda Hadisler

Af Dileme (İstiğfar)

Allah'ın Müminlere Cennette Hazırladığı Nimetler

 

 

 

 

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları 3 cilt Riyazüs Salihin kitabını incele diniz.

 

Bankasya (Sadece Asyacard Geçerlidir)
Taksit Sayısı (Ay) Aylık Taksit Tutarı  Toplam Tutar 
2 35,00 TL  70,00 TL 
3 23,33 TL  70,00 TL 
Ürün hakkında henüz bir yorum yapılmamış.

Sünenül Kübra, İmam Nesai

12 Cilt, 2. Hamur, 7.518 Sayfa

Kdv Dahil : 133,00 TL

Riyazüs Salihin Tercümesi, 3 Cilt, Merve

1.Hamur Beyaz, 3 Lüks Bez Cilt, 1.470 Sayfa

Kdv Dahil : 28,00 TL

Sahihi Müslim Tercüme ve Şerhi - Ahmed Davudoğlu

6 Cilt, 1.Hamur Sarı Şamua, 5.568 Sayfa

Kdv Dahil : 160,00 TL

Sıfatü's Safve - İbnül Cevzi - 1.Hamur Şamua

1.Hamur sarı şamua, Lüks Bez Cilt, 1,280 sayfa

Kdv Dahil : 30,00 TL

Sahabe-i Kiram Ansiklopedisi - 5 Cilt

2.Hamur Kağıt, 5 Cilt, 2.952 Sayfa

Kdv Dahil : 75,00 TL

Ramuzül Ehadis Pamuk Yayıncılık

2.Hamur ithal kağıt, Ciltli, 799 sayfa

Kdv Dahil : 18,50 TL

Kütübi Sitte Hadis Ansiklopedisi - 18 Cilt

1.Hamur beyaz kağıt, 18 Lüks bez cilt, 8.432 sayfa

Kdv Dahil : 289,00 TL

Ramuzul Ehadis 2 Cilt Şamua

1.Hamur sarı şamua, 2 Cilt, 1.632 Sayfa

Kdv Dahil : 45,00 TL

Sahihi Buhari Muhtasarı - 1.Hamur - 3 cilt

1.Hamur beyaz kağıt, 3 cilt, 1.902 sayfa

Kdv Dahil : 63,00 TL

Tac Tercemesi ve Şerhi - 2.Hamur

2.Hamur kağıt, ciltli, 3.200 sayfa, 5 Cilt

Kdv Dahil : 68,00 TL

Mecmauz Zevaid ve Menbaul Fevaid 20 Cilt

2.Hamur kağıt, ciltli, 11.802 sayfa, 18.776 Hadis

Kdv Dahil : 293,00 TL

Musannef - İbn Ebi Şeybe 16 Cilt

1.Hamur, 16 Cilt, 10.296 sayfa, 39.098 Hadis

Kdv Dahil : 219,00 TL

Tac Tercümesi ve Şerhi - 5 Cilt - Şamua

1.Hamur sarı şamua kağıt, 5 Cilt, 3.200 Sayfa

Kdv Dahil : 95,00 TL

Hayatüs Sahabe M.Yusuf Kandehlevi - 2.EL

5 cilt, 1.hamur beyaz kağıt, ciltli, 2.080 sayfa

Kdv Dahil : 44,00 TL

Ramuz El Ehadis - 2 Cilt

2.Hamur kağıt, 2 cilt, 1.274 sayfa

Kdv Dahil : 40,00 TL

Asrı Muhabbet - Sahabe Hayatı Yansımalar

2. Hamur kağıt, 463 sayfa, Karton kapak cilt

Kdv Dahil : 9,00 TL

Sıfatüs Safve - İbnül Cevzi

2.hamur kağıt, ciltli, 1.280 sayfa

Kdv Dahil : 28,00 TL

Hayatüs Sahabe Muhtasar - 2 Cilt

1.Hamur Şamua, 950 Sayfa, Ciltli, 2 Cilt

Kdv Dahil : 17,50 TL

Riyazüs Salihin - 2. Hamur - Ciltli

2.Hamur ithal kağıt, Ciltli, 879 sayfa

Kdv Dahil : 15,00 TL

El Müsned - İmam Ahmed b. Hanbel

6 cilt, 2. Hamur İthal Kağıt, 2.257 sayfa

Kdv Dahil : 89,00 TL

Riyazüs Salihin Şerhi - İthal Kağıt - 2 Cilt

2.Hamur, 2 Cilt, Karton kapak cilt, 1.408 sayfa

Kdv Dahil : 14,00 TL

Süneni Darimi Tercümesi

1.Hamur Sarı Şamua, 1.012 Sayfa, Ciltli

Kdv Dahil : 26,00 TL

Muvatta Tercümesi - İmam Malik

1.Hamur Sarı Şamua, 814 Sayfa, Bez Ciltli

Kdv Dahil : 21,00 TL

Riyazüs Salihin Şerhi - 2 Cilt - Kahraman

1. Hamur Sarı Şamua, 2 Lüks Bez Cilt, 1.408 Sayfa

Kdv Dahil : 44,00 TL
Üye Paneli
Link Sepeti
 ÜYELiK HAKKINDA
 BANKA HESAP ALIŞVERİŞ ÖDEME
 GARANTi VE iADE :
 KARGO VE TESLİMAT :
 SATIŞ SÖZLEŞMESİ :
 HAKKIMIZDA :
 GÜVENLİĞİNİZ BİZİM İÇİN EN ÖNEMLİ :
 GÜVENLİ ALIŞVERİŞİN İPUÇLARI :
 GÜVENLİ ALIŞVERİŞ
 MÜŞTERİ YORUMLARI
En Çok İzlenenler
Rastgele Ürün

İlk Öykülerim Serisi, 2-3 Sınıf

2.Hamur, Karton kapak, 10 Kitap, 328 sayfa

Kdv Dahil : 18,00 TL
Haber Merkezi
Editörün Seçimi